29. Weberovka (VI) na vrchol 8h/leto.
Popis cesty:

29. Weberovka (VI) .
B. Chwascinski, W. Orlowski, W. Stanislawski, 12.-13.7.1932 po rebrík.
W. Stanislawski, P. Wogel, 4.8.1932 štítovou časťou nad rebríkom.
Zima: K. Cerman, A. Puškáš, 19.-20.3.1953
V súčasnosti letný výstup až na vrchol 8 hodín.
Foto zo zimného prelezu

Opis cesty po Nemecký rebrík: Nástup je v malom, ale výraznom suťovom kotli pod komínom deliacim Pavúkovú a Bocekovu vežu. Sem nepríjemná dĺžka lana (III+). Z kotla trhlinou vpravo pod vklínený balvan. Doprava do lámavého terénu a na plošinku. Zpäť do komína a na dalšiu plošinu. Stále komínom hore, ktorý se stává previslým. Cez previs (väčšinou mokrý), potom ľahšími stupňami komínom na daľšiu plošinu vľavo. Komín se mení na kolmú trhlinu, nad ktorou je ďalšia plošina a po 15 m ďalšia. Komín sa zase rozšíri a po pravej strane sa objaví platňa. Pravou stranou platne pozdĺž skôb znovu do komína, to sa opakuje ešte raz. Ľahší žľab nás privedie pod previs, ktorý prekonávame najprv vpravo a tesne pod najťažším miestom traverzujeme doprava, pod previsom doľava a po voľných kameňoch zas späť doprava nad previs.(VI) Komín sa nakoniec mení na žlab a potom vstupuje do skalného kotla. V jeho hornej části ho opustíme kolmo doľava úzkým komínkom a kľučkujúc medzi ľahšími skalkami vystúpime na Nemecký rebrík.

Opis cesty v štítovej stene: Asi uprostred základne horných zrázov S steny sa tiahne nad Nemeckým rebríkom pruh hladkých previsov. Vstup do steny je niekoľko m. vľavo od týchto previsov. Hladkým zárezom niekoľko m. priamo hore pod previs, ktorý prekonávame pomocou skoby v pukline. Nad previsom prechod doľava do komínika a ním hore na plošinku. 10 m. šikmo doľava hore na plošinku a z nej kúsok dolu na ďalšiu. Od jej ľavého okraja niekoľko metrov priamo hore do výraznej trhliny v platňovitej stene. Trhlinou doľava do výklenku s machom. Z neho prechod doľava (IV) na platňovité stupienky v otvorenej stene. Tu 5 m. priamo hore (V), potom prechod doľava, nakoniec cez menej sklonené platne na neveľkú plošinu. Trhlinou priamo hore na začiatok balvanmi zavaleného pásu, ktorý sledujeme doľava na príhodné skalné stupne. Niekoľko metrov dolu, potom vodorovne doľava a zase hore lištami a cez stupne do hlbokého výklenku. Niekoľko metrov doľava za roh, potom strmou stienkou a hlbokou puklinou priamo hore na veľkú sutinovú terasu v stene. Do steny sa vrýva výrazný žliabok, ktorý vybieha z pravého okraja terasy. Žliabkom 60 m. až na jeho koniec, potom 10 m. rímsou doprava do hlbokého vhlbenia. Na jeho dolnom okraji je obrovský balvan. Vľavo od neho priamo hore, potom doprava na trávou porastené úbočie vpravo od hlbokého komína. Úbočím, ktoré sa stáva postupne strmším, nahor, napokon cez strmú stienku do žliabku. V smere žliabku na veľkú sutinovú terasu v blízkosti temena rebra, ktoré ohraničuje sprava najstrmšiu časť hornej polovice steny. (Odtiaľto možno po pásoch vytraverzovať doprava na SZ hranu.) (I). Od terasy cez stupne a balvany hore na ďalšiu plošinu (30 metrov), potom doľava a znova priamo hore cez vysoké stienky a komíny. Trhlinami medzi balvanmi do rozširujúceho sa vhlbenia po pravej strane. Vhlbením trochu doľava na široký pás z nepevných balvanov. Pásom doľava skoro až na jeho koniec, potom doprava do steny a úzkym komínikom za odštiepeným balvanom hore na plošinu. Cez štvorhranné balvany šikmo doprava hore na druhú plošinu a ďalej doprava stienkou na tretiu plošinu. Táto sa zužuje v pás, ktorým ideme doprava. Tam, kde pás prechádza v rímsu, stienkami a balvanmi rovno hore. Trochu doprava na štvrtú plošinu s dvoma stupňami. Prechod doľava hore na ďalšiu, 5 metrovú plošinu. Traverz doľava za roh steny na šiestu plošinu, na ktorej je odštiepený, vežičke podobný blok. Z jeho temena krok doľava na strmé rebierko, potom doľava do vhlbenia. Jeho dnom hore na ľahšie schodný terén. Po niekoľkých metroch cez previs, z vklinených balvanov a potom po balvanoch, trhlinách a rímsach, s miernym odchýlením doprava, nahor. (Vľavo sa tiahne rebro s fantastickými vežičkami a skalnými ihlami.) Vystupujeme s rebrom rovnobežne, nakoniec ešte viac vpravo pod hornú strmú štítovú stenu. Zdoláme ju priamo v spádnici vrcholu.

Výťah z opisu preistenia tejto populárnej cesty: Naliezame do komína, z ktorého tečie voda. Po prvých 50 m robím štand, doberám Joža. Ten vyťahuje vŕtačku a začíname „pracovnú cestu“. Prvý štand pozostávajúci z dvoch nitov spojených zlaňovacou reťazou je hotový. Takto pokračujeme ďalej a za 4.5 hodiny sme na Nemeckom rebríku. Celkove sme spravili 10 štandov, vzdialenosť medzi štandami je 47 – 48 metrov. Posledný je vo výleze na Nemecký rebrík. Sme celí premočení, ale šťastní, že sme to zrealizovali. Na odistenie sme použili vlastný materiál. Urobili sme to z vlastnej vôle a z presvedčenia, že týmto prispejeme k väčšej bezpečnosti tejto krásnej cesty. Veď koľko úrazov sa tu stalo práve pri zlanovaní. Krásne a bezpečné lezenie želajú všetkým Weberovkárom Jozef Skokan a Pavol Jackovič.