4. Prostriedkom čelnej steny (VI,A0) 12h.
Popis cesty:

4. Prostriedkom čelnej steny (VI,A0) 12h.
J.Jasinski, B.Mazurkiewicz, L.Zabdyr, 7.4.1972, Info:AP VIII/13

Puškáš:Vstup do steny je vpravo od ústia vhĺbenia, cez ktoré občas steká voda; vhĺbenie prerýva ľavú časť steny. Cez skalné rebierko, miestami IV, vystúpime na výrazné sedielko, prvé stanovište. Dalej hore strmými skalami, prerušenými trávou, V, vľavo od trávnatej ríny. Prichádzame k exponovanému skalnému stupňu, kde je stará skoba, druhé stanovište. Odtiaľ hore a vľavo, potom hneď vpravo, prekročíme plochú trávnatú rínu a prídeme k velkému kru kosodreviny, tretie stanovište.Ďalej postupujeme doprava po skalných stupňoch, pod previsnutou skalou, miestami IV, až k trávnatému stupňu pri odštiepenom bloku, štvrté stanovište. Nad nami sa rozprestierajú platne a zelenkastý previs. Zo stanovišta vystúpime hore na lávku III, ďalej vľavo do trávnatého zárezu, ktorý smeruje šikmo vpravo a vytvára ľavé ohraničenie veľkej trojuholníkovej platne. Na koniec zárezu ľahko, dalej vľavo, potom zasa vpravo exponovanými skalami, V, a ďalej vpravo cez hladkú podťatú platňu, VI, až k šikmej plošinke s kosodrevinou, piate stanovište. Nad nami je strmá, v hornej časti previsnutá stena, ktorú ohraničuje sprava aj previsnutý trávnatý zárez. Zo stanovišta ideme doprava, skoba so slučkou, odtiaľto schádzame cez podťatú platňu, V+, pomocou lana. Na konci prechádzame cez podtatý pilierik vo vel'kej expozícii, V, na stupienok. Odtiaľ vpravo a hneď hore, ďalej znova na pilierik, potom šikmo vpravo, V, pod previsnutými skalami, skoba, ďalej traverzujeme vpravo po strmej platni bez chytov, za pomoci skoby, VI, na plošinky pod rozlámaný zárez, šieste stanovište. Zárezom hore, V, potom vľavo na hranu zárezu, lámavé, IV, a dalej hore na veľmi pozvoľný terén, siedme stanovište. Odtiaľ ešte tri dĺžky lana, stále po pravej strane skalného rebra, miestami IV, na konci cez rebro na výhodné stanovište pri kosodrevine. Ďalej už ľahkým terénom, miestami I, na východné rebro a ním na južný vrchol Satana. Lezené len v zimnom období.