3. Kuttove platne (IV+/V-) 3h.
Popis cesty:

3. Kuttove platne (IV+/V-) 3h.
F. Kutta, 0. Rada, 29. 8.1956. Pekná často lezená cesta v pevnej skale, dovoľujúca mnoho variantov.
Výstup patrí k najkrajším platňovitým lezeniam vo Vysokých Tatrách. Cesta vedie cez najväčšie platne v J stene Batizovského štítu v spádnici Batizovskej kopy. Platne zaberajú celú výšku steny a ohraničuje ich sprava veľký zárez, ktorým vedie výstup Gálfyho a ľavé rebro, kadiaľ vedie výstup Bernadzikiewicza a Kenara (III). Spomínané platne rozdeľujú na tri časti dva dlhé pásy previsov tiahnúce sa šikmo vľavo hore. Preistené dvoma borhákmi na stanovištiach, okrem 3. stanovišťa (staré skoby, frend).Doporučujeme 60m lano nakoľko preistené stanovištia sú od seba cca 55m - 60 m (V.Tatarka 2000.)

L1: Pôvodný vstup do steny je kúsok vľavo od Gálfyho cesty. Hore vyhladenými bielymi skalami (III, nepríjemné) smerom doľava až pod zvislý žliabok-komínik.(1.stanovište borháky)
L1: Dnes sa nastupuje skôr viac vľavo pri päte piliera spadajúceho z pravého okraja nápadnej položenej platne z charakteristickým previsom,kde vedie Tatarkova cesta č.2. Nástupovým pilierom mierne šikmo doprava, zelenými kútikmi v pravej časti piliera (III) pod plochý platňovitý výšvih s výhodnými odštepmi,(v ňom staré skoby).Pokračujeme v doterajšom smere zeleným kútikom popod výšvih doprava asi 7 m. na 1. borhákový štand (55m) pod zvislý žliabok-komínik v pravej časti spomínaného výšvihu.
Variant: Spomínaným výšvihom priamo hore IV+ na poličku pod kútikom (štand stará skoba, minieme však 1.borhákový štand).
L2: Komínikom vľavo hore asi 2 m, miesto V-, ďalej kútikom v pokračovaní komínika IV, (vľavo je položená platňa v ceste č.2.), neskôr sa kútik stáča doprava, v mieste kde je úzky a hladký prelezieme na pilierik vpravo a hore ním až na plošinku v pilieriku - 2. stanovište-borháky (55m).
L3: Traverz niekoľko metrov doprava do platní a po policiach a rampách, držiac sa doprava hore, neskôr hore priamo platňami (IV-IV+) na stanovište s malou poličkou, niekoľko metrov od previslej kulisy kúta vpravo. (55m, stanovište-skoby, možnosť doistiť frendom). Do tohoto miesta je možné pretraverzovať z Gálfyho cesty.
L3: Variant Napriamujúci: (na fototopo zakrúžkované borháky) Netraverzujeme pod klúčovú platňu cesty, ale držíme sa trhliny v platniach smerujúcej po ľavej strane tejto platne až ku stanovišťu s dvoma borhákmi (V). (Toto stanovište je možné využiť pri zlanení cestou, ako napriamenie zlanenia.) Odtiaľ mierne doprava k hrane platne a hore trhlinami v nej ako v pôvodnej ceste na konci L4.
L4: Kľúčová dĺžka. Zo stanovišťa priamo hore na obrovskú položenú platňu, ňou hore niekoľko metrov (vaničky), až ku vodorovnej trhline v platni. Po trhline traverzujeme vodorovne doľava až k hrane platne, kde sú výhodné pukliny smerujúce priamo hore. Hore trhlinami - staré skoby (možnosť medzistanovišťa, staré skoby, vlastné istenie) až na pravý okraj veľkého trávnika. Tu 4.stanovište - borháky (cca 58m).
L5: Z pravého okraja trávnika po platniach priamo hore (niekoľko metrov od previslej kulisy kúta,ktorá je vpravo) (podľa variantu IV až V-) na 5. stanovište s borhákmi (55m).
L6: Odtiaľ niekoľko metrov hore a buď ľahko doľava po trávnatej polici a skalami šikmo na hrebeň (II-III),ďalej hrebeňom doprava na vrchol (III), alebo ako pôvodný výstup po výhodnej poličke doprava cez previslú kulisu kúta a ďalej mierne doprava k 6. stanovišťu s borhákom. Alebo 7 trhlinou v pravej kulise trochu vyššie, k stanovišťu so skobami, traverz niekoľko metrov doprava a šikmo doprava hore k hrebeňu ako v L7
L7: Po výhodne popukaných platniach šikmo vpravo hore na Z hrebeň, vľavo od Batizovskej kopy. Ďalej vpravo hrebeňom, ktorý sa dvíha cez niekoľko skalných koňov, na kopu a ďalej do výraznej Prostrednej Batizovskej štrbiny. Zo štrbiny strmými stupňami na vrchol Batizovskej ihly a z nej niekoľko metrov kolmou stienkou na úzke sedielko a strmým hrebeňom na Z vrchol, na Malý Batizovský štít.

Pozri fototopo
Foto z lezenia