Vysoké Tatry - Vidlová veža Veľká - 2517 target= m

Popis - štítu:
Veľká Vidlová veža je najvyššia z troch Vidlových veží. Spadá na juh na hornú terasu Cmitera lezecky zaujímavou, asi 180 m vysokou stenou. Zľava ju ohraničuje žľab Vidlového sedla, ktorý oddeľuje Západnú Vidlovú vežu od Veľkej Vidlovej veže. Zprava, od Východnej Vidlovej veže ju oddeľuje Lieviková štrbina. Východná Vidlová veža je oddelená od Kežmarského štítu Kežmarskou štrbinou.
Nástup pod J stenu - ako na J stenu Kežmarského štítu a odtiaľ ľahkým terénom (I-II miestami III, v prípade že z dolinky tečie vodopád, okolo vodopádu zľava, v hladkých platniach pod rampami býva natiahnutý fix /1 nit/ ) do Cmitera - kotlinky v hornej časti Skalnatej doliny tvoriacej uzáver ohraničený Lomnickým štítom, hrebeňom Vidlových veží a Kežmarským štítom. V zime je prístup do Cmitera značne lavinózny.

Zostup zo štítu:

Zostup: (Pozri tiež Vidlový hrebeň)1. Z vrcholu Veľkej Vidlovej veže na JZ po rebre (hrebeň ostáva vpravo ) a nadol do rokliny (zlanenie), ktorá spadá zo štrbiny medzi druhou a tretou vežou západného hrebeňa. Roklina sa dolu láme stienkou. Ňou zlanenie do žľabu Vidlového sedla. Žľabom zostúpime k jeho ústiu (II). Ďalší zostup Cmiterom je nebezpečný pre padanie kamenia zo stien Lomnického štítu. Vhodnejšie je vystúpiť popod južné úpatie Západnej Vidlovej veže pretraverzovať platňovitý svah na východnú hranu Lomnického štítu (dva stožiare, reťaze), ktorou sa dostaneme na vrcholovú stanicu lanovky. Odtiaľ zostup ako z Lomnického štítu.
Z Východnej Vidlovej veže je možné zostúpiť smerom ku Kežmarskej štrbine ľavou stranou hrebeňa a potom 12m zlanením kolmého výšvihu (slučky), trochu ďalej hrebeňom z pravej strany a zlanením na sever tesne pod Kežmarskú štrbinu (slučky). Ďalej do štrbiny a Cmitera cez cestu č.13 (ťažké II-III), alebo ľahšie hrebeňom na vrchol Kežmarského štítu (II a pol hod).

1. Vidlové sedlo (II) 1 h.
E. Dubke, vodcovia J.Breuer a J. Franz st. 17. 2. 1906 Prístup na hrebeň vidiel z Cmitera. V zime na snehu. Z Cmitera doľava po páse pod hrebeňom Vidiel až do ústia rokliny spadajúcej z Vidlového sedla. Ňou, alebo po stupňoch vľavo, hore, nakoniec lámavými skalami po pravej strane rokliny.

2. Variant na hrebeň (II) 1 h.
M.Bröske, vodca J. Hunsdorfer st. 10.7.1905

Popis cesty - Prístup na hrebeň - alternatíva k výstupu do Vidlového sedla. Na sedielko medzi 1. a 2. vežou zo štyroch veží v JZ hrebeni. Zo sedielka na strane Cmitera strmým komínikom dole do hlbokej suťovitej rokliny (balvany, často sneh), ktorá spadá zo štrbiny medzi 2. a 3. vežou. Roklinou hore vyššie žliabkami a potom na rebro , ktoré je od rokliny zprava , rebrom hore cez skalné okno a na vrchol. Cestu možno využiť na zostup.

3. Ľavou časťou (IV) 1,45 h.
Z. Klemensievicz, W. Smoluchowski, 25.8.1926 miestami IV

Popis cesty: Nástup na sutinovom páse pri ústí žľabu, ktorý spadá zo sedielka spomedzi štvrtej vežičky na juhozápadnom hrebeni a vrcholom. Plytkým začiatkom žľabu, alebo rebrom vľavo, 30 m hore, kde sa žľab zužuje a stáva sa strmším. Žľabom potiaľ, dokiaľ nám skaly rebra vpravo dovoľujú prestup. Na toto pravé rebro a po strmých, ale jeho pevných skalách hore na stupeň na jeho hrane. Odtiaľ doprava nad odštiepenú platňu, veľmi exponované, do krátkej trhliny, ktorá je previsnutá. Nou veľmi ťažko hore, potom už lahšie do dvojitého, plochého žľabu, ktorý sa tiahne na východ rovnobežne od hlavného žľabu. Prekročíme obe odnože žľabu na protiľahlé rebro a po ňom vystúpime na trávnatý pás. Po tomto páse v predĺžení jeho vedúceho zárezu doľava, nazad do hlavného žľabu, do ktorého sa vraciame už nad jeho najzráznejším úsekom. Hlavný žľab tvorí nad nami komíniky, ktorými, lámavá skala, nakoniec veľmi ťažko hore na sedielko medzi štvrtou vežou v juhozápadnom hrebeni a vrcholom.

4. JZ pilier (V-) 2,5 h.
V. Tatarka, J. Jurečka, 9.8.1988

5. Pilier (V) 3 h.
I. Gálfy, J. Weincziller, 1958 Zima: M. Plzák, J. Weincziller, apríl 1963

Popis cesty: Vstup do steny vľavo od spádnice piliera vo výraznom komíniku. Ním cez previs (IV) a zárezom nad ním hore na ľahší terén. Po 20m. prídeme na trávnatý stupeň pod kolmou platňovitou stienkou. V jej pravej strane plytkým zárezom 15m. (IV) potom traverz doľava 3m. Nahor 20m. ľahšie a miernym oblúkom asi 40m. doprava späť na hranu piliera. Kútom po hrane piliera 15m (IV) pod previs a cez neho na šikmú platničku. Ešte asi 8m (V) na stupne pod vrcholom. Nakoniec dĺžka lana (III) priamo na vrchol.

6. Prostriedkom steny (V) 4 h.
V. Karoušek, V. Mašková, A. Mrkos, B. Nejedlo 5. 9. 1952

Popis cesty: Južnú stenu ohraničujú z oboch strán výrazné piliere. Platňovitý stred steny sa láme dole do kolmých stienok. Nástup zo sutinového pásu ľahkými skalami šikmo vpravo hore k červenej platni. Platňa je pod pravým pilierom steny. Pod platňou mierne stúpajúcim traverzom vľavo hore vo výraznom záreze pod strechovitými prevismi. Traverzom až po jeho ukončenie na balkónik. Z neho kolmou stienkou vľavo od previsu na ustupujúce platne, ktoré sú už nad spodnými strmými stienkami. Teraz dve dĺžky lana ustupujúcimi skalami mierne vľavo hore na trávnaté vysunuté plošiny blízko ľavého piliera steny. Nad plošinami sa začína výrazný zárez, ktorý šikmo vpravo hore prestupuje strednú tretinu steny. Zárezom, miestami škára a komín, tri dĺžky lana až skoro na jeho koniec. Asi 7 m. pod previsnutým koncom zárezu vybočíme vľavo do stupňovitej stienky a ňou šikmo vľavo hore pod dosť vysunuté previsy. Previsy preliezame vľavo po krátkej platničke, z jej temena prejdeme cez hranu do zárezu a ním niekoľko krokov na sutinový balkón nad prevismi. Teraz sme znova v spádnici vrcholu. Z balkóna vpravo v kútiku cez lámavý malý previs kolmo hore a cez pevné platne na trávnatý balkón. Teraz rozporom o vysoký odštiepený pilierik hore a z jeho temena šikmo vpravo cez platničku do previsnutého komínika. Nad komínikom cez bloky a zárezy dĺžku lana šikmo vpravo hore do zubovitého prelomenia v prostriedku vrcholu.

7. Pravou časťou veže (IV) 2,5 h.
F. Lacziková, G. Lingsch, G. Seide, 3.10.1926

Popis cesty: Nástup je na sutinovom páse v spádnici trávnatého vhĺbenia v stene. Vľavo nad nami je červená platňa. Najprv smerom k nej hore, potom pod zlomom rebra, ktoré ohraničuje platňu sprava, do žliabku podobnému zárezu, ktorý vyššie uzatvára previs, 30 m. Kúsok žliabkom hore, potom vo vhodnom mieste na rebro vpravo. Až pod hladký výšvih rebra, pod ktorým doľava na rímsu. Vytiahneme sa z nej cez hladkú platňu do strmých skál, ktorými priamo hore nazad na hranu rebra 30 m. Prekročíme ju a prejdeme za hranou na menej sklonené ploché stupne. Po týchto 30 metrov hore na plošinku a od nej najprv skalami z pravej strany, potom krátkou plochou puklinou na ďalšiu plošinku. Nad nami je obrovská platňa. Pod ňou cez odštiepené balvany a po trávnatej lište vodorovne doľava do spomínaného trávnatého vhĺbenia v prostriedku steny. Vľavo od vhĺbenia je komín, vpravo od neho je platňa a dalej vpravo rebro. Rebrom hore pod jeho hladký výšvih. Ešte 4 metre po dobrých záchytoch hore od vhĺbenia 30 metrov, potom do žliabku vľavo od rebra. Žliabok zliezame, jedno úzke miesto, potom vo vhodnom mieste zase na rebro vpravo. Rebrom hore, až sa splošťuje v hladkú stienku. Odtiaľ po rímse doprava, ďalej cez žliabok a cez jeho protiľahlú stienku sa vytiahneme na široký trávnatý pás- Práve nad nami je 6-metrový výšvih severovýchodného hrebeňa. Po páse 20 metrov doprava, potom zase hore a 30 metrov žľabom na severovýchodný hrebeň neďaleko vpravo od jeho 6-metrového výšvihu. Ďalej normálnym hrebeňom na vrchol.

8. Pravý pilier (VI+ pôvodneV+,A0) 2,5 h.
V. Tatarka, J. Michalko, L. Kyrc, 13.8.1985
Klasický prelez VI+, Kacper Tekieli, Artur Pędziwilk - 20.05.2013, (možno niekto aj skôr?)
Link na PL stránku

9. Pravou časťou veže (V,IV) 2,5 h.
J. Koršala, L. Šedivý, 12.5.1967

Popis cesty: V polovici steny pod východným hrebeňom jo veľká trávnatá plošina, 40 m dlhá a 5 m široká, ku ktorej vedie zdola komín. Vstup do steny šikmou rampou zľava doprava asi 40 m. Od konca rampy hore do onoho komína. Cez malé previsy a ľavou stranou komína 60 m na spomínanú plošinu. Z jej ľavého okraja cez 3 m stienku do ďalšieho nepravidelného komína, ktorý pretína veľkú platňu šikmo zľava doprava. Po pevných zachytoch v komíne 60 m na druhú trávnatú, sikmú plošinu. Doľava cez ľahkú 20 m stienku na tretiu plošinu a ďalej už ľahko na východný hrebeň.

10. Žlabom do Lievikovej štrbiny (III) 3 h.
L. Bílek, G. Lingsch, G. Seide 15. 7. 1927, A. Znamiecki - vodca J. Manisarz, 4. IX. 1906 - len horná časť do polovice v zostupe.

Popis cesty: Z Lievikovej štrbiny spadá na trávnatý pás, ktorý je v hornej časti Cmitera, žľab so zlomom. Nástup je z pravej strany na rebre, ktoré ohraničuje žľab. V ľavom boku rebra 30 m hore na trávniček. Odtiaľ v postrannom žliabku hore na trávnatú plošinu, ktorá je na chrbte rebra. Po ľahko schodnom teréne doľava pod ďalší výšvih rebra. Vľavo pod nami je charakteristický výlom skál. Pod výšvihom doľava a po ľavej strane bočnej steny rebra na malé stanovište. Odtiaľ žliabkom hore. Po prekonaní strmého prahu dosiahneme zo štrbiny spadajúci hlavný žľab nad spodnými zrázmi. Ním priamo na štrbinu.

11. Východná Vidlová v. - ľavou časťou (V) 5h.
Z. Brüll,V. Hudyma, S. Motyka, Š. Zamkovský 12.7.1936

Popis cesty: Nástup je vľavo od ústia žľabu, ktorý spadá z Kežmarskej štrbiny. 80 metrov šikmo doprava po pilieri hore až na jeho temeno. Odtiaľ traverz 5 metrov doľava pod komín, ktorý uzatvárajú zhora previsy. Z komína na jeho pravé rebro a po hladkej exponovanej stene nad previsnutý komín, asi 30 m. Teraz po trávnatých stienkach a medzi uvoľnenými balvanmi priamo hore pod čierne previsy, ktoré sa tiahnu v dĺžke asi 20 m. naprieč stenou. Previsy obchádzame vľavo po 15-metrovej kolmej stene. Dostaneme sa tak na ľavý horný okraj previsov, k malému vklinenému balvanu, okolo ktorého možno dobre istiť. Od vklineného balvanu kúsok doprava, potom priamo po hladkej stene 30 metrov hore na vrchol.

12. Východná Vidlová v. - vrcholové varianty.

12. Traverz naprieč stenou
A. Znamiecki - vodca J. Manisarz, 4. IX. 1906 v zostupe
Popis cesty č.12: Viď tiež cestu č.10 a 13. Cestu zliezli v zostupe z Lievikovej štrbiny 12b , traverz naprieč stenou asi v jej polovici (12) a dole žlabom, ktorý spadá z Kežmarskej štrbiny.

12a. Variant cesty č. 11 - od čiernych previsov vpravo (V).
Z. Brüll,V. Hudyma, S. Motyka, Š. Zamkovský 12.7.1936
Pod prevismi vodorovný traverz po hladkých platniach doprava k ich pravej hrane, za ktorou je výrazná trhlina. Ňou 25 metrov priamo hore. Cez malý previs, potom niekoľko metrov doprava do komína. Cezeň doprava k veľkému puknutému balvanu. Sedem metrov stienkou hore, potom krátky traverz doľava na skalnatú rímsu nad komínom a z nej priamo hore a východný hrebeň práve pod jeho 8-metrovým kolmým výšvihom. Ďalej cezeň na vrchol.

12c. Variant cesty č. 10 (V)
V. Karoušek, A. Mrkos, 5.9.1956
Od výlomu skál doprava špárami v predĺžení komínika, do plytkého vhĺbenia. Jeho pravou časťou pod strmé platne. Cez ne a potom malými popukanými pltaňami do plytkého vhĺbenia. Ním hore a cez niekoľko vysokých stupňov na vrchol.

13. Kežmarská štrbina (II-III) 1,45 h.
G. Komarnicki, 11.9.1910, A. Znamiecki - vodca J. Manisarz, 4. IX. 1906 - len dolná časť do polovice v zostupe.

Popis cesty: Z najnižšieho, severného kúta kotla vedie k štrbine strmý, plochý kuloár. Hneď nad vstupom cez vklinený balvan. Nasledujúci úsek kuloáru obchádzame stenou vľavo. Možno i priamo vystúpiť kuloárom, no nie vtedy, ked v ňom tečie voda. Pod obrovskou platňou, ktorá ohraničuje kuloár zľava, vraciame sa do kuloáru. Hneď nad nami je 4-metrový komín, ktorý sa končí previsom. Komínom potom pod previsom doprava na platne a stupne vpravo od kuloáru a po nich ako ďaleko sa len dá, stále neďaleko žľabu hore. Asi vo výške horného okraja už spomenutej platne nazad do kuloáru. Najprv ním, potom rovnobežnou trhlinou vpravo hore až k miestu, kde skaly vpravo tvoria previs. Tu nazad do kuloáru a cez jeho ľahké, ale zato lámavé stupne do štrbiny. Zima: Na čistom snehu.

14. Východná Vidlová v. - stredom steny (IV,V) 2,5 h.
V. Kecer, F. Ždiarsky, 13.10.1963

Popis cesty: Nástup cestou č. 13 asi 1/3 kuloárom až po 50m zárez zľava ohraničený obrovskou platňou. Na začiatku zárezu odbočíme doľava do steny cez spomínanú platňu (IV). V polovici jej výšky po jej zalomení na skalné stupne. Po nich vpravo až po začiatok 40m zárezu tiahnúceho sa vpravo strmo hore ponad spomenutú obrovskú platňu (vľavo od nej). Zárezom hore a za ním pokračujeme hore cez skalné stupne rovnakým smerom až na veľkú lávku (ňou možno i zostúpiť viď variant č.12). ďalej hore platňovitou stenou na druhú veľkú plošinu na nej niekoľko metrov doľava k ďalšiemu zárezu. 20m hore zárezom na ľavý koniec trávnatej plošiny. Z jej ľavého konca platňami a stupňami pod pravý koniec výrazného pásu čiernych previsov. do miesta kde ich podopierajú bloky. Previsy - najťažšie miesto (V) prekonávame cez vystupujúci stupeň zárezom so strmými okrajmi. Pravou časťou zárezu doprava nad previs. Ďalej hore, mierne doľava na kazalnicu zavalenú blokmi. Z nej ľahko na vrchol Východnej Vidlovej veže. (IV, jedno miesto V)