Vysoké Tatry - Kon��ist�� - 2540 m

Popis - štítu:

Hrebeň Končistej je pomerne dlhý bočný hrebeň vybiehajúci z Popradského Ľadového štítu na Juh. Od tohoto štítu ho oddeľuje Sedlo pod Drúkom, ktoré je praktickým priechodom spájajúcim Batizovskú a Zlomiskovú dolinu. Hrebeň Končistej rozdeľuje práve tieto dve doliny. Vrcholy hrebeňa tvoria Veža nad Ľadovým plesom, Ihly nad Ľadovým plesom, S a J vrchol Malej Končistej, Kahulská vežička, Prostredná Končistá, Štôlska veža, Severná veža Končistej, S a J vrchol Končistej. Západná strana hrebeňa poskytuje horolezecké možnosti letných i zimných výstupov, jeho pravá časť nad Lúčnym sedlom i možnosti pekných skialpinistických túr.
Celou západnou stenou (od Sedla pod Drúkom až po Lúčne sedlo) asi v polovici jej výšky prebieha tzv. Lávka Končistej (II). Západné úbočie pravej časti hrebeňa Končistej sa rozprestiera sutinovými svahmi už nad Štôlskou dolinou, ktorú od Kotliny Ľadového plesa oddeľuje ľahko priechodné Lúčne sedlo
Lúčne sedlo je široké, mimoriadne rozľahlé sedlo medzi Končistou, jej južným vrcholom a Tupou. Výstupy na sedlo sa konajú v jeho ľavej časti, bezprostredne pod svahmi južného vrcholu Končistej - zo Zlomiskovej doliny , a z Ľadovej kotliny. Možno naň vystúpiť, alebo žľabmi, alebo rebrom medzi nimi. Ľahký prístup je aj zo Sedla pod Ostrvou cez Štôlsku dolinku.
Prístup a Zostup - západná strana: Prístup pod hrebeň: Od Popradského plesa chodníkom cez Zlomiskovú dolinu. Pod terasou Rumanovej dolinky odbočíme doprava k Ľadovému plesu. Jeho severným brehom po balvanoch až na jeho koniec. Podľa vybranej túry pokračujeme buď doľava pozri Východný Železný štít - alebo doprava cez Lúčne sedlo k pravej časti hrebeňa. Zostup z hrebeňa Končistej - viacero možností - hrebeňom (II-III) k najbližšej popísanej ľahšej ceste a dole na Lávku Končistej - ňou doľava alebo doprava.

1. Štrbina nad Drúkom (I) 20 min.
R.Kordys, J.Mašlanka, 23.8.1910 Info: AP-V/21

Popis: Z lávky v západnej stene Drúka, na jej koniec a odtiaľ žľabom na štrbinu.

2. Veža nad Ľadovým - Pilierom (IV) 3 h.
I.Lehotský, J.Zelman, 4.7.1954 Info: AP-V/27

Popis: Vľavo od komína sa paralelne s ním tiahne rebro, ktoré je zľava ohraničené veľkým vhĺbením. Priamo rebrom hore až na Lávku Končistej. Z lávky v predĺžení komína je plytká depresia. Zľava od nej pilierom až na vrchol.

3. Veža nad Ľadovým - Žlabom (IV) 3 h.
B. Brinszky, T. Chladek, 31.7.1927
Zima: R. Antoníček, J.Šimon 20.3.1954
Info: AP-V/26

Popis:Vľavo od odštiepenej vežičky (Pasternakova veža), spadá do doliny žľab. Po sutine a tráve k jeho ústiu. Žľabom hore, vklinený balvan obídeme vľavo, ďalšie dva vpravo. Žlab sa mení v mokrý komín - ním 20 m. hore, potom na rebro vľavo. Po rebre na veľkú lávku. Z nej pod previs ideme v žliabku vedúcemu k vrcholu. Odtiaľ 25m šikmo doľava v inom žliabku, následne 20 m doprava po strmých skalách (IV) do komínika a ním až pod previs. Rebierkom z pravej starny nad neho a naspäť do komínika, ktorý prechádza v plochú lávku. Po nej šikmo doľava hore na jej koniec a napokon cez štítovú stienku na vrchol. Zima: dole (1 prah) a stred na snehu, vrch je skalný.

4.Veža nad Ľadovým - Pilierom cez Pasternakovu vežu (V) 3 h.
P.Jackovič, M. Medvec, 30.9.2006
Info: Cesta vedie stredom Pasternakovej veže až do sedielka za ňou, a ďalej priamo následným pilierom. V hornej časti (V).

5. Štrbina pod Malou Končistou (III) 1 h.
K. Plašil, F. Ždiarsky, 11.9.1961, priamo celým žľabom cez prah
Zima: čistý sneh: J.Dej, J.Sawicki, 22.4.1956
Info:AP-V/31, K/843

Hornú časť po Lávku v zostupe (II-III) (AP-V/30) absolvovali:R. Kordys, J.Mašlanka, 23.7.1910
Variant na Lávku Končistej: Z. Roszkówna, S.K.Zaremba, 26.8.1929 . Popis:Z dna doliny na Lávku Končistej. Žlabom, ktorý spadá zo štrbiny ľahko na sutinovú plošinu pod vysokým prahom. Odtiaľ lávkou doľava na výstupok na rebre v Pasternakovej veži. Prvý výšvih rebra zliezame oblúkom sprava po strmej pevnej skale. Po 10 m dosiahneme širokú puklinu vpravo od ostria rebra. Pod ďalším výšvihom naspäť šikmo doprava do žľabu, a ním na Lávku Končistej.

6. Malá Končistá S - ľavá časť (III) nad Lávkou 1:15 h.
M. Bröske, K. Koziczinski, L.Koziczinski, 1.7.1906

Z stena Malej Končistej má z doliny asi 450 metrov, lezie sa však väčšinou len jej horná 175 m vysoká časť nad Lávkou Končistej. Z lávky cez strmú krátku stenu do 60 metrového žľabu. Stojíme pod Bröskeho komínom. Ním hore a systémom žliabkov a komínov v smere žľabu až na sutinovú lávku, ktorá je v 2/3 výšky steny. Odtiaľ lávkou doprava na strmé nevýrazné rebro. Ním hore, potom kúsok doprava. Pod obrovskou platňou, ktorá sa opiera o JV rebro S vrchola, doľava k zárezu. Pravou stranou zárezu hore k šikmo doprava vedúcej pukline. Ňou na strechovitú platňu a cez ňu na JZ rebro vedúce zo S vrcholu. Ním doľava hore na vrchol. Cesta ma viac vcelku rovnocenných III variantov. Info: AP-V/35

6a. Horný variant Komarnických (III) 1,5 hod.
G. a R. Komarnicki, 23.7.1909

Po hornej lávke doľava k hrane zalomenia S a SZ stien severného vrcholu Malej Končistej. Cez nízke stupne (oddelené platňami od pravej strany hrany) hore, potom hranou do SZ steny a v nej asi 60 metrov hore na severný hrebeň a ním doprava na vrchol. Je to ľahší variant v hornej časti ako Bröskeho cesta. Info: AP-V/36

7. Malá Končistá - pravou časťou vhĺbením (II-III) 3 h.
S.Bysiek, J.Milewicz, 22.4.1956. Info: AP-V/38

Popis:Vstup do steny je z Lávky Končistej kúsok vpravo od výstupu č.6. v úzkom žlabe, ktorý bezprostredne vpravo ohraničuje výšvih západnej steny. Žlabom cez malé prahy hore až do jeho rozvidlenia. Potom pravou vetvou, rínou hore uzavretou prahom. Ce prah a na hrebeň, rebro, ktorým vľavo na vrchol. Lezené za zimných podmienok.

8. Malá Končistá - stenou vpravo medzi SZ a JZ rebrom (IV) 3 h.
K.Plašil, F.Ždiarsky, 23.9.1963 Info: AP-V/39

Popis: Severný vrchol Malej Končistej vysiela na západ rebro, ktoré sa nižšie delí na SZ a JZ rebro. Výstup vedie stredom steny ohraničenej spomínanými rebrami. Pozostáva z dvoch častí. Dolná časť po Lávku Končistej a horná časť z Lávky Končistej na severný vrchol. Nástup do steny nad Ľadovým plesom, tesne nad skalným prahom, vybiehajúcim do svahu, smerujúcim do Východnej Železnej brány. Smer výstupu udáva biely, vodou vymletý žľab. Žľabom hore, stále v smere severného vrcholu až na Lávku Končistej. Horná časť, vlastná vrcholová stena, pokračuje výrazným zárezom, už z doliny viditeľným. Spočiatku vytláčajúcim komínom, až kde je uzatvorený previsom. Tu doprava do kúta, pravou stranou nad previs a ďalej zárezom na pravý okraj vodorovne, 5 metrov dlhej a meter širokej police. Nad policou je hladká kolmá stena. Preto traverz doľava a cez tri vytláčajúce stupne hore, doprava kútom so zaklineným balvanom a nad ním traverz doprava do pokračovania zárezu. Zárezom stále hore, jeden zaklinený balvan obídením vpravo, až do malého sutinového kotla. Tu sa zárez končí. Preto buď doľava, alebo doprava na hranu JZ rebra s obrovskými nakopenými blokmi. Z najhornejšieho bloku cez kolmú stienku, skoba, hore a doľava na Štrbinku už v SZ rebre. Nad nami sa obe rebrá spájajú. Zo štrbinky puklinou hore na skalný stupeň a vzporom na veľkú plošinu zarastenú machom. Z plošiny zárezom na rebro a ním priamo na severný vrchol.

9. Malá Končistá S - JZ rebro (III) 2 h.
O.Chudý, Z.Vaško, F.Ždiarsky, 21.9.1966 Info: AP-V/40

Popis: Z stenu S vrcholu Malej Končistej z pravej strany ohraničuje markantné rebro. Ním vedie výstup. Trávnato skalnatými úsekmi na Lávku Končistej pod rebro ktoré smeruje medzi oba vrcholy Malej Končistej. Traverzujeme ním doľava 40 metrov po lávke pod kolmú ale dobre členenú stenu. Stenou hore do štrbinky za prvou vežou na výšvih rebra. Ním hore do zárezu a zárezom cez veľké bloky priamo na vrchol.

10. Malá Končistá - žľabom v zostupe (II-III) 1 h.
G. Komarnicki, 8.7.1912 Info: AP-V/37

Popis: Žľabom, medzi severný a južný vrchol, na Malú Koncistú Štrbinu, v zostupe, — Zo stupňa ležiaceho tri metre nad najhlbším bodom medzi dvoma vrcholmi, šesť metrov previsnutým komínom, dolu. Aby sme obišli nasledujúci kolmý zráz, niekoľko krokov dolu a zase hneď doprava žliabkom 15 metrov dolu na malú kazateľňu. Krátky prechod doprava, potom zostup hladkou trhlinou a neskoršie niekoľko metrov schodovitými skalami šikmo doľava na dno spomínaného vhĺbenia. Ľavou vetvou vhĺbenia dolu, nižšie sa obidve vetvy spájajú v jediný žľab. Ten nižšie prechádza v hladký komín. Ním, horných šesť metrov sa dá výhodnejšie obísť ľavou odnožou komína, dolu. Po štyridsiatich metroch sa komín zase roztvára a končí sa skalnými stupňami, z ktorých zostúpime na sutinové a trávnaté pásy. Niečo vyššie na sever je Lávka Končiste.

11. Pilierom Kahulskej štrbiny (V-VI) 2 h.
P. Jackovič, 23.9.2006

Popis: Pravou časťou skalnej bariéry nad Ľadovým plesom, ktorá sa rozprestiera pod Lávkou Končistej pod širokým pilierom spadajúcim z Kahulskej štrbiny. Nad bariérou skalnato trávnatým terénom pilierom ľahko až pod vrcholovú strmú vežičku piliera, ktorý ústi do kahulskej štrbiny. Priamo vežičkou, potom doprava do steny J vrchola M. Končistej a komínom na vrchol. Vrchná časť (V-VI).650 m.

12. Kahulská štrbina - žlabom (IV) 2 h.
E.Nemeš, L.Vítek, 3. 8. 1954
K.Filek, M.Karpiňski, Z. Kozlowski, A. Pietsch, A. Truszkowski, A. Wilczkowski, J. Zarebski, 20. 3. 1955.

Popis:Cez Lávku Končistej - Nástup v spádnici Kahulskej štrbiny, v mieste, kde žľab, ktorý prechádza v stenu, zbieha najnižšie do sutinoviska. Platňami a trávnatými úsekmi kolmo hore niekoľko dĺžok lana na okraj mohutnej trávnatej lávky. Z tejto vybiehajú dva žliabky kolmo hore. Pravý mohutný žľab sa stráca v SZ stene Prostrednej Končistej. ľavý žľab ústi do Kahulskej štrbiny. Stienkami prostriedkom medzi oboma žľabmi vedie ďalej výstup do Kahulskej štrbiny, zbieha sem žľab. Ním hore na štrbinu. Dolu IV, Zima: Po Lávku Končistej cez dva skalné úseky, ďalej na čistom snehu. Info: AP-V/45

13. Kahulská vežička vhĺbením(?)
H. Koziczinska, L. Koziczinski, vodca J. Breuer, vodca J. Hunsdorfer st. 18. 7. 1904. Info: AP-V/49 Popis:Ľavou časťou západnej steny, na Kahulskú vežičku. — Z Lávky Končistej hore a na istom mieste priamo na Kahulskú vežičku. Bez podrobností.

14. Kahulská vežička stenou (V) 2 h.
E.Nemeš, L.Vítek, 3. 8. 1954
Info: AP-V/54

Popis:Od Lávky Končistej, stenou na Kahulskú vežičku, — Zo žľabu, ktorý spadá z Kahulskej štrbiny na Lávku Končistej, vybieha doprava, do zrázov Prostrednej Končistej výrazný strmý komín. Týmto komínom pokračujeme asi 40 metrov hore, v mieste, kde sa stáva previsnutým, vytraverzujeme šikmo doľava do otvorenej, veľmi exponovanej steny, asi 10 metrov, odkiaľ pokračujeme kolmo hore po strmej lámavej stene po drobných chytoch až na hrebeň, ktorým pokračujeme na vrchol Kahulskej vežičky tesne pod vlastným vrcholom rebra Prostrednej Končistej.

15.Kahulská vežička - pilier (IV-V) 4 h.
J. Dostál, J. Krištúfek, 4.8.1954. Info: AP-V/55

Popis: Pilierom steny na Kahulskú vežičku. - Nástup do mokrého žľabu asi 40 metrov vpravo od najnižšieho výbežku steny do sutinoviska. Dve dlžky lana pravou stranou žľabu pod zvislé platne, stáčajúce žľab doľava. Vľavo asi tri dĺžky lana zo začiatku platňami, neskoršie skalou na trávnatú lávku. Po nej traverz vpravo asi 40 metrov ku žľabu. Od okraja žľabu cez nevýrazný komín priamo hore pod platňu s výraznými škárami. Platňu obchádzame vpravo zárezom, prechádzajúcim v komín a ďalej až na trávnatú lávku. Po nej vľavo tri metre a škárou stredom platne pod metrový previsnutý zlom. Pod zlomom traverz vľavo a ďalej trávnatým terénom kolmo hore priamo pod rebro. Stredom rebra v rozorvanom a miestami previsnutom teréne na Kahulskú vežičku v severnom hrebeni a ním na vrchol.

15a. Vyrovnávajúci variant pod Lávkou Končistej (V, A0) 1:20 h.
M. Hutlák-Felong, Mačko-M. Gally, Köhler st.-Köhler ml.,6.8.1975.
1. priestup:J.Gurník, L.Sochor 26.8.1978

Po vylezení troch dĺžok v pôvodnej ceste (č.15) dôjdeme na trávnatú plošinu. Z nej táro cesta traverzuje asi 60m napravo, variant vedie priamo v záreze platňovitej steny. Pekné lezenie v pevnej skale.

16. Prostredná Končistá - stenou (I) 1 h.
H. Koziczinska, L. Koziczinski, vodca J. Breuer, vodca J. Hunsdorfer st. 18. 7. 1904. Info: AP-V/50 Popis: Sutinovým žľabom steny priečne medzi Kahulskou vežičkou a Prostrednou Končistou ľahko na Vyšnú Kahulskú štrbinu v hrebeni.

17. Rinčová Štrbina (I) 45 min.
K.L.Horn, 16.9.1910
Zima: J.Haleš, B.Karasová, Nespěchalová, O.Veličková,18.3.1954 Info: AP-V/58

Popis:Z Lávky Končistej sutinovým žľabom ľahko na štrbinu. Zima na čistom snehu.

18. Štôlska Štrbina (CH-I) 1 h.
K. Koziczinski, vodca J. Breuer, 27. 7. 1904. Info: AP-V/63

Popis:Z Lávky Končistej sutinovým úbočím ľahko hore, nakoniec krátkym ľahkým žľabom na štrbinu. Zima na snehu.

19. Rebrom (II) 2 h.
Cesta dávno známa. Info: AP-V/69

Popis:Na Severnú vežu v Končistej. rebrom. Z Lúčneho sedla hore, cez sutinové úbočie. Prekročíme tak tri žlaby a dôjdeme k najmarkantnejšiemu rebru, ktoré spadá zo Severnej veže Končistej. Rebrom hore na vrchol.

20. Žlabom do štrbiny (I) 1:45 h.
Cesta dávno známa. Info: AP-V/70

Popis: Na Zadnú Končistú štrbinu, žľabom. Z Lúčneho sedla hore, šikmo vľavo cez sutinové úbočie až do spádnice plytkého žľabu, ktorý spadá zo Zadnej Končistej štrbiny.

21. Rebrom na S vrchol (I-II) 1:30 h.
Cesta dávno známa. Info: AP-V/71

Popis: Na severný hlavný vrchol Končistej, rebrom. Na Lúčne sedlo, z neho doľava na Lávku Končistej a z nej prostredným, najmarkantnejším rebrom na severný vrchol.

22. Žlabom (CH-I) 1:30 h.
Cesta dávno známa. Info: AP-V/72

Popis: Na Končistú štrbinu, medzi severný a južný vrchol. Na Lúčne sedlo, z neho doľava na Lávku Končistej a z nej prvým žľabom ľahko na Končistú štrbinu medzi vrcholy.

23. Sutinou na J vrchol (CH-I) 1:30 h.
Cesta dávno známa Info: AP-V/68

Popis:Zo širokého Lúčneho sedla vystupujeme k štítu Končistej, ktorý tu spadá rozložitým sutinoviskom, prechádzajúcim v rebrá a žľaby. Alebo po úbočí sprava rebrom na južný vrchol, alebo čiastočne prvým plytkým žľabom zľava a ním na južný vrchol. Na Jármayho stôl na vrchole, V. Lorenc, v rokoch 1874—1891.