Home      Lomnický štít - 2633 m
Výber steny / Face selection:    SE   W  
Popis:

Známy a populárny vrchol Vysokých Tatier. Jeho trojhranná štítová pyramída vysoko prevyšuje okolie.Tvorí ukončenie dlhého JV hrebeňa, ktorý vo Vyšnej Baranej strážnici vybočuje z hlavného hrebeňa. Z Lomnického štítu vybieha na S a SV krátky, ale veľmi členitý a exponovaný Vidlový hrebeň cez Kežmarskú štrbinu na Malý Kežmarský štít. Na J a JV spadá spočiatku strmo, potom pozvoľna Lomnický hrebeň, ktorý oddeľuje Malú Studenú dolinu od Skalnatej doliny. Na štít vedie visuta lanovka. Na vrchole pracovisko SAV.

Z STENA: obrovská, doprava pretiahnutá stena, ohraničená na SZ a J hrebeňom Lomnického štítu a na úpätí Téryho kuloárom. Pod vrcholom je veľký skalný kotol, z ktorého nadol je stena v celej svojej dĺžke do svetla sfarbená. V prostriedku tohto sfarbenia je mohutný previs tvaru hokejky. Ľavú časť steny pretína skalná, ľahko prístupná polica, smerujúca zľava šikmo doprava, skoro až do prostrednej časti steny. Stena v ľavej časti dosahuje výšku asi 250 metrov v prostriedku 300 metrov a v pravej časti až 400 metrov. Z stenu považujú horolezci za jednu z najkrajších lezeckých stien vo Vysokých Tatrách.
Prístup pod Z stenu z Malej studenej doliny Jordánovou cestou z Téryho chaty alebo z vrcholu zostup Jordánkou do Téryho kuloáru - viď zostup, alebo: Priamo do Téryho kuloáru - viď zostup; Zo Skalnatej doliny - viď zostup alebo praktické - zlanením: Z Lomnického sedla /sem sedačkový výťah zo Skalnatého plesa/ asi 30 minút hore J hrebeňom kým sa nezačne prudko dvíhať potom doľava až na hranu hrebeňa kde je štrbina. Nad nami v hrebeni je nápádná zelená obdĺžniková platňa a vľavo väčší skalný mužík. (Asi 25 metrov nižšie vyúsťuje v hrebeni reťazami zaistená cesta spod Lomnickej Kopy. - taktiež možný zostup.) V mieste kde sa prekrýva výhľad na Prostredný hrot z Gerlachovským štítom je za hranou vpravo nad poličkou v západnej stene osadený zlaňovací reťaz. Zlanením 3x50 m cez borháky, Od druhého zlaňovacieho stanovišťa vedie paralelne dole reťazmi zaistená cesta z Lomnického hrebeňa pod Lomnickú kopu . Na police pod stenou. Odtiaľ (CH) doprava popod stenu do Téryho kuloáru.

JV STENA Stena meria skoro 700 metrov a spadá do Skalnatej doliny. Má veľmi rozmanitý terén, ako pre letné, tak aj zimné horolezecké výstupy. Zľava ju ohraničuje sutinovo-skalné úbočie a žľab, ktorým vedie zvyčajný vysokohorský výstup. Sprava vyrastá mohutné rebro z Cmitera. Prostriedok steny pretína výrazné vhlbenie, ktoré delí stenu na ľavú, miernejšiu, a na pravú časť s kolmými piliermi a zárezmi s pevnou skalou.
Prístup pod JV stenu. Od Skalnatého plesa zelene zn, chodníkom, ktorý vedie do Lomnického sedla, do druhej serpentíny. Tu zn. chodník opustíme a ideme doprava po nezn. chodníku, traverzujúc trávnaté úbočie, do prostriedku doliny až ku skalnému korytu malého potoka. Odtiaľ priamo hore cez morénovité balvany na dno piesčitého kotla pod Cmiterom. Krížom cez kotol a šikmo vľavo hore po sutine pod JV stenu (45 min.)

Zostup:

Zostup z vrcholu do Skalnatej doliny(I) Zostup je zabezpečený reťazami; 1,5 hod. Z vrcholu (budovy) cez terasu na JV najprv skalným rebrom (reťaze) a potom vľavo na skalné platne a pomocou reťazí do širokého sutinového kotla. Odtiaľ šikmo doprava trávnatoskalnou lávkou na rebro a na druhej strane strmým, ale krátkym komínikom na trávnatý pás. Pásom (polica) doprava až na jeho koniec k sutinovému žliabku. Týmto dole 10 metrov do skalného žľabu. Tu doľava a po platniach a skalných stupňoch (reťaze) dole až na trávnato-sutinové lávky, ktorými doprava šikmo nadol na Lomnickú kopu. Z kopy pravým zárezom obrovskej platne dole a ďalej po moréne mierne vľavo až na znateľný chodník, ktorým do Lomnického sedla (3/4 hod.). Zo sedla : alebo : priamo zelenou zn. pod hrebeňom k sedačkovému výťahu (14 min.) a ním ku Skalnatému plesu, alebo : doľava nadol v serpentínach po zelenej zn. až ku Skalnatému plesu (3/4 hod.).

Zostup-Prístup-Malá Studená dolina
1. Od Téryho chaty Jordánovou cestou, (II), 3,5 hod. (Zostup v opačnom slede opisu Jordánovej cesty) Od Téryho chaty prejdeme medzi Malým a Protredným Spišským plesom na terénnu vyvýšeninu. Odtiaľ šikmo doprava po moréne a sutinovisku do rokliny, ohraničenej z obidvoch strán, a ľavou a pravou vetvou JZ piliera, padaj úceho z Pyšného štítu. Roklinou vystúpime až pod prostrednú vetvu (1/2 hod.). Temer pod pilierom doprava na viditeľnú rampu ktorá pretína pravé ohraničenie rokliny. Rampou dosť strmo na rebro a na druhú stranu (skalní mužíci, znateľný chodník). Ďalej trávnatou rímsou na dno žľabu vedúceho do Bachledovej štrbiny. Ľavou častou žľabu hore cez skalné stupne, menšie platne až k miestu, kde sa žlab rozdvojuje. Odtiaľ cez rebierko do pravej vetvy a ním šikmo doprava sutinovým pásom hore a na hrebeň Jordánovej štrbiny (2 hod.). Hrot za štrbinou zliezame oblúkom zľava, potom prejdeme na S stranu a prechádzame po exponovanej skalnej rímse (reťaze) až na koniec cez nízku stienku- na sedielko tesne na JV od štítového masívu Poslednej veže. Ďalej do Poslednej štrbiny. Zo štrbiny úzkym hrebeňom pod previsnutým zubom doprava okolo exponovaného rohu a po hrebeni až ku štrbine pri päte Lornnickej vežičky. Odtiaľ doľava po vodorovnej lávke zo S strany, obchádzajúc vežičku, do sedielka pod Lomnickým (2 3/4 hod.). Zo sedielka doprava nadol sutinovo-skalným Téryho žľabom pod Z stenu (1/4 hod.) Alebo pokračujeme na vrchol. Zo sedielka mierne vľavo nahor na lávku a po rímsach a platničkách potom šikmo doprava hore pod strmý komín na plošinu. Pomocou reťazí a železných stupov hore a doprava na ľahší terén nad Medenou kotlinou. Odtiaľ doprava na SZ hrebeň a ním až k zábradliu na štíte.(3/4 hod)

2. Zostup-Prístup z dolnej časti Malej Studenej doliny do Téryho kuloáru.(II),2 hod.
Z turistického chodníka na Téryho chatu ešte pred Veľkým hangom odbočíme smerom na Lomnické sedlo do Filmárskeho žľabu (obrovský rozlámaný žľab spadajúci z Lomnického sedla) Pod žľabom odbočíme na sever na exponovaný trávnik pod kosodrevinou ktorý sa hore zužuje v úzky skalný pás pod kolmou stienkou, ním na tesné ploché dno druhej rokliny. Roklina sa nižšie vľavo láme mokrými platňami do doliny a vpravo vedie do J steny Lomnickej kopy. Roklinu dosiahneme pod 8 m. vysokým vodopádom. Tu začína 750m dlhý a 10m široký trávnatý pás /Veľký úplaz/ rovnobežný zo SZ hrebeňom Lomnickej kopy.Priamo po skalách hore potom exponovanou trávnatou lavičkou, ďalej vodorovne doľava vedľa hladkej platne na plošinu v kuloári nad menším horným prahom.Potom kuloárom - ktorý tu prechádza v kotol smerom na SZ ľahko pod Z stenu.