9. Prostredný pilier (podľa variantu IV-V)
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

9. Prostredný pilier (podľa variantu IV-V)
J. K. Dorawski, K. Walisch, 25. 8. 1928 (III, hore IV, celou stenou a celkove druhý priestup SV steny, vrátane vrcholovou stienkou sprava)

J. K. Dorawski, M. Korowicz, S. Makowski, M. Sokolowski, M. Szczuka , 6. 8. 1926 (nástup sprava, ďalej spod prostredného piliera do Rumanovho koryta, ďalej doprava na prostredné rebro a pokus o vrcholovú stienku SZ vrcholu, asi 30 metrov; potom nasledoval ústup)
A. Szczepaňski, J. A. Szczepaňski, M. Szczuka, 17. 7. 1927 (priamo prostredným rebrom po nástupe a za traverzom)
Zima: Dolu skalný, korytom snehový, rebrom skalnato-snehový a záverečnou stenou skalný výstup
1.M. Jaškovský, M. Matras, J. Valter, J. Velička, 1. 4. 1957
2. z. v. M. Blahout — R. Kuchař, apríl 1957
3. z. v., prostredná časť korytom, M. Jílek, J. Sláma, 4. 4. 1957

Opis: V zásade výstup i jeho varianty vedú skôr v ľavej stene prostredného piliera a nie priamo pilierom. Od ostrohy, ktorá vybieha z ľavého piliera, do spádnice koryta. Hore pravou stranou ostrohy, ktorá vybieha až z ľavého piliera. Prekročíme mokrý žliabok a červenkastými skalami, traverz do ríny vpravo od neho a ňou hore do miesta, kde vybieha vpravo cez zlomy úzka skalná lávka. Z lávky ľahký exponovaný traverz niekoľko metrov na jej koniec, odkiaľ hore cez 7 metrový prah (III) na ľahký, trávnato-skalný terén. Ním 75 metrov vpravo mierne stúpajúc na skalné rebro. Rebrom 25 metrov hore do miesta, kde sa znovu mení v strmý prostredný pilier. (Odtiaľ je možné vytraverzovať doprava na Nižný Rumanov priechod.) Ďalej šikmo vľavo cez rozlámané skaly, ale nedôjdeme až do platňovitej ríny.
(Variantom: Z tohto miesta je možné vytraverzovať vľavo cez platňovitú rínu do Rumanovho koryta a pokračovať hore korytom.)
Potom trávnato-skalným terénom hore mierne vpravo a prostriedkom cez platne a stupne k výrazným platniam na veľmi strmom úseku prostredného piliera. Platňami hore na dobré stanovište pri výraznom vhĺbení. Teraz niekoľko metrov vodorovne vpravo a ďalej šikmo vpravo až skoro ku hrane piliera. Odtiaľ priamo hore platňovitým zárezom a cez málo strmý platňovitý terén k zárezu, ktorý beží šikmo vľavo a umožňuje prekonávať strmý pilier. Zárezom hore, III na dobré stupne. Zo stupňov dolu vľavo a vodorovný traverz, III, na skalnú hranu. Teraz šikmo vpravo do zárezu, neskôr previsom, ktorým na malú skalnú platformu.
(Variantom: Celý tento úsek možno ľahšie obísť z ľavej strany, z Rumanovho koryta.)
Z platformy vpravo hore na rebro hrebienka a hore pod strmé skaly. Z malého stupňa traverz vľavo pod strmým prahom, v prostriedku blok na istenie, do bočného zárezu a ním hore. V jednom mieste je zárez prerušený vodou vymletým úsekom. Cez platne, IV, do ďalšej časti zárezu, ktorý sa rozširuje a prechádza v strmý platňovitý žliabok. K tomuto miestu možno dôjsť zľava z Rumanovho koryta. Žliabkom 50 metrov hore po čoraz lepšie vrstvenej skale. Tu sa žliabok skrúca doľava a prechádza v hlboký, veľmi lámavý komín, ktorým na jeho koniec, ďalej úbočím na skalnato-trávnaté rebro, ktoré ohraničuje Rumanovo koryto sprava. Ľavou stranou rebra, ľahký trávnatý terén, v smere štítových zrázov a na konci pod nimi na sutine vpravo na Vyšný Rumanov priechod. (Odtiaľ možno ustúpiť najľahšie naľavo pod štítovými stenami cez ľavé rebro na Vyšnú Zlobnú štrbinu.)
Vrcholová štítová stena: Z Vyšného Rumanovho priechodu niekoľko krokov vľavo a potom priamo hore 30 metrov, nakoniec cez silne popukané platne, na akýsi balkón pod strmo sa týčiacou vežou. Pod hladkou stenou veže vpravo 10 metrov pomocou vodorovných lávok do veľmi strmého, z balkónu neviditeľného komína, už nad jeho zrázom. Komínom 20 metrov hore (ďalej sa stáva veľmi hladký a strmý), potom stienkou a neskôr hranou jeho pravej strany a ňou veľmi strmo, 40 metrov, IV, nakoniec cez previsy na SZ hrebeň Rumanovho štítu, niekoľko metrov vpravo od jeho výšvihu.