7. Rumanove koryto (podľa variantu III-VI)
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

7. Rumanove koryto (podľa variantu III-VI)

7. / 7a - Výstup prvých dobyvateľov (V) 7 hod.
J. Golz, T Krystek, K. Narkiewicz Jodko, 5.9.1927
Nástup trochu vpravo od nástupu na ľavý pilier, 20 m IV,polica, potom postupujeme hore (miestami V) a najschodnejším terénom smerom k lávke ktorá je pod strmou stenou Ľavého piliera. (V tejto stene vedú cesty 2-6). Touto lávkou II-III (1 miesto V) smerujeme doprava do koryta pod prah ešte pod rozvetvením koryta. Cez previs (IV )a potom sa držíme vpravo a kolmo hore až pod štítovú stenu (IV). Odtiaľ rampou doprava (I) k Vyšnému Rumanovému priechodu. Podľa opisu Golza bola pravdepodobne štítová časť zdolaná približne alebo zhodne ako neskôr Dorawského cesta (Prostredný pilier) na vrchol (IV) 1,15 hod. (Opis pozri tam).

7. Rumanovým Korytom a štítovou stenou medzi vrcholmi. (V) 6-8 hod.
T. Bernadzikiewicz, T. Pawlowski, 28. 7. 1931 (Celým korytom až pod štítovú časť, stenu opustili lávkou doľava do koryta Zlobivej s výstupom na Nižnú Zlobnú štrbinu (II-III).)
T. Bernadzikiewicz, B. Chwascinski, 30. 8. 1932 (Prvý krát štítovou stenou medzi vrcholmi)
Nástup ako predchádzajúca Golzova cesta. Z police skalno trávnatým terénom pod strmý prah, tu traverz niekoľkometrov vpravo (V). Ďalej ľahšie pár desiatok metrov šikmo vpravo hore v serpentínach, na výraznú vpravo smerujúcu trávnatú lávku, ktorou do koryta. Korytom hore až k miestu kde je doprava vedúci strmý platňovitý zárez, ktorým vedie variant na prostredný pilier. Pokračujeme ďalej korytom cez previs (IV) a s občasnými ťažkosťami na najnižšiu sutinovú policu pod štítovou stenou. Odtiaľ doprava hore rampou pod stenou niekoľko na plošinku pod stenou. Nad touto plošinkou sa tiahne v štítovej stene mierne doľava výrazný zárez. Zo zárezu trochu vpravo strmou škárou pod previsom, a cez neho na skalný stupeň. Traverz platňami pár metrov vpravo a potom šikmo vpravo hore na začiatok výrazného strmého zárezu. Hore ním (V) až na jeho koniec. Ďalej stále šikmo doprava hore trávnato sklaným terénom na trávnatú lávku. Teraz doľava širokým zárezom v platniach, potom po ľavej hrane zárezu pod veľký previs. Previs prekonávame priamo (V najťažšie miesto). 4 metrovou trhlinou, neskôr puklinou šikmo doprava na plochý stupeň nad trávnatou rímsou. Traverz doľava do ľavého úbočia nevýrazného rebierka potom jeho hranouna začiatok šikmo doprava bežiaceho pásu. Odtiaľ nie pásom ale 20 m traverzom vodorovne doľava k začiatku komína, ktorý opäť smeruje šikmo doprava. 30 m komínom (IV) na jeho koniec. Cez dve rímsy hore na naklonenú platňu. Od nej šikmo doprava previsnutým komínikom (IV) k začiatku šikmo doľava bežiaceho žliabku. žliabkom a cez kolmú stienku na hrebeň medzi vrcholmi. Odtiaľ doprava na hlavný vrchol.

7b. Priamy variant do Rumanového koryta a vrcholový variant - Czyz a spol.
Pozri cestu č. 8.

7c. Vrcholový variant v štítovej stene na JV vrchol a jeho napriamenie (VI) 4 hod.
V. Karoušek, B. Svatoš, 26. 7. 1953
Zo suťovej plošiny pod štítovou stenou, odkiaľ vybiehakú rampy tvoriac písmeno V. Odtiaľ vybieha prostriedkom steny členitý pilier strácajúci sa v polovici steny v platňovitom kúte. Pilier je rozdelený troma rebrami. Nástup do steny je v pravej vetve písmena V, asi 40 metrov od najnižšieho bodu. Trávnatou stienkou do zárezu vpravo od tretieho rebra na balkónik. Zárezom až do kúta s bielymi stenami, Ľavou stenou kúta (V), pod charakteristický vajcovitý balvan, vsadený v kúte. Pod balvanom traverz vľavo do hladkej stienky. Touto asi 5 metrov hore na hranu pravého rebra. Ďalej vodorovný traverz vľavo cez kút medzi žľabmi, ktoré sú uzavreté previsom, expozícia, (V) na šikmú malú platňu prostredného rebra, uzatvorenú znova prevismi. Odtiaľ sa zarezáva do previsov šikmo hore hladký kút, zakončený previsom. Kútom hore cez previs (VI) , na ľahší terén. Tu sa stráca prostredný rebrovitý pilier v ľahkých stupňovitých skalách. (Tu začína napriamujúci variant) Teraz asi 60 metrov šikmým traverzom, vľavo, kúsok hore cez exponované malé platne a lávky na charakteristický vysunutý balkónik, ohraničený z údolnej strany asi dvojmetrovou vežičkou. Odtiaľ kolmo hore bielymi puklinami, asi 10 metrov, (V). Prídeme na začiatok strmej lávky, ktorá pretína ľavý vrcholový pilier steny, smerom zľava-šikmo doprava hore. Lávkou asi 70 metrov v smere hlavného vrcholu. Z konca lávky 30 metrov priamo cez platne do štrbiny na hrebeni, kúsok vpravo od JV vrcholu.

7c - Napriamenie Karouškovej cesty.(V+,A1)
P.Kubeš, D. Mižičko, M. Slavkovský, 11. 8. 1974. - Pozri schému výstupu.

7d - Gálfyho vrcholový variant.(VI) 3-4h.
I. Gálfy,I. Lehotský, J. Psotka, Z. Zibrín, 3.8.1954
Zimný výstup: I. Gálfy, J. Psotka, I. Urbanovič,Z. Zibrín, 1.4.1957
Nástup spodným prahom do koryta, korytom a Dorawského variantom Prostredného piliera na Vyšný Rumanov priechod. Prvovýstup - z VRP priamo hore na SZ vrchol. Letný opis: Vstup do steny je asi 30m vpravo od Bernadzikiewiczovej cesty medzi vrcholy. Čiastočne previsnutým terénom 30m nahor (neustále veľké ťažkosti). Ďalej stenou až do trhliny, tiahnúcej sa šikmo vľavo. Vhĺbením ku zvislej platni. Doľava plytkým hore previsnutým komínkom. Z trávnatej plošiny šikmo vpravo za rebro a ešte niekoľko desiatok metrov nahor na SZ vrchol.