4. Stredom steny (V) 2,5 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

4. Stredom steny (V) 2,5 h.
K. Bocek – J. Šádek, 16. 8. 1949

Opis: Prostriedkom J steny sa tiahne pilier, ktorého dolná casť zachádza najviac do sutiny. Spodná casť piliera je sprava ohraničená veľkým kútom a z ľavej strany pilier ohraničuje výrazný skalnatý komínovitý žlab (Haydeho žlab) tiahnúci sa od suťoviska až na podštítové trávniky. Nástup v komíne, ktorým žlab spadá k sutovisku. Komínom 15 metrov, potom traverz na pravú hranu a po nej ďalších 15 metrov. Potom traverz doprava po platni a nakoniec jej vhlbením na trávniky. Nimi priamo pod trčiace bloky, ktoré obchádzame sprava a ďalej mierne doľava k veľkej platni. Cez ňu traverz na ľavú stranu depresie a jej ľavou stenou hore na plošinu, nad ktorou je 4 metrový komín. Ním hore na ďalšiu plošinu a z nej po pravej strane na podvrcholové trávniky. Nimi na vrchol. V súčasnosti sú na stanovištiach osadené nity (jednotlivé dlžky: L1: 50 m, V; L2: 53 m; L3: 30 m, III; L4: 100 m, CH-I).